praktijk The spiral of life, van hart tot hart

Afspraak voorwaarden en algemene voorwaarden deelname aan een klankbad in de praktijk:

Afspraak maken:
Voordat we een afspraak inplannen voor een klankbad in de praktijk wil ik je vragen om
in een mail aan te geven de reden waarom je een klankbad wilt ontvangen.
En daarnaast waar je persoonlijke voorkeur naar uit gaat van welke dag en tijd.
In het antwoordmailtje zal ik je kort uitleggen wat het klankbad in houdt en kan er een afspraak ingepland worden.

Betalingsvoorwaarden:
De betaling voor het individuele klankbad wordt voor de aanvang van de afspraak gefactureerd.
Mocht het zo zijn dat je de geplande afspraak wilt verschuiven dan kan dat kosteloos.
Mocht je de geplande afspraak helemaal willen annuleren dan kan dat kosteloos tot drie dagen voor de dag van de afspraak.
Tussen drie en twee dagen zal er 50% van de totale kosten in rekening gebracht worden en zal er 50% terug geboekt worden.
Tussen twee en op de dag zelf zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht en is er geen resitutie meer mogelijk.

Niet afmelden voor de afspraak of niet komen opdagen:
Dan is er geen resitutie mogelijk omdat er rekening met je gehouden is.

Even voor de volledigheid afspraken voor een individueel klankbad
deze worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.


Afspraken maken kan via het volgende email adres:
info@thespiraloflife.nl

Afspraakmogelijkheden tussen 15 februari en 31 oktober:
Dinsdagen tussen 10:00u en 15:30u.
Woensdagen tussen 10:00u en 15:30u.
Donderdagen tussen 10:00u en 15:30u.
Vrijdagen tussen 10:00u en 15:30u.
In de periode van 1 november tot en met 14 februari worden er géén klankbaden in de praktijk aangeboden.

Algemene voorwaarden deelname aan een klankbad behandeling
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: the spiral of life, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
client: degene die deelneemt aan het klankbad.
diensten: alle door opdrachtnemer aan de client geleverde producten en diensten waaronder het klankbad alles in de ruimste zin des woord,
alsmede alle andere ten behoeve van de client verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht,
waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van client zijn verricht. opdrachtnemer en client tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan client.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Alleen de opdrachtnemer, die bij de uitvoering van enige opdracht voor de client is betrokken, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van clienten voor wat betreft het innerlijk boom healingstraject.
Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.
Een overeenkomst met betrekking tot het ontvangen van een klankbad voor een vastgestelde datum komt tot stand via de mail door een opdrachtnemer en de client samen tot een datum komen.
Aanmelding kan alleen per e-mail geschieden.
Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de client uiterlijk binnen (2) weken een bevestiging van inschrijving door opdrachtnemer per e-mail.
Met inschrijving verklaart client kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden klankbad van The Spiral of Life.

Artikel 3: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer.
Annulering niet van toepassing. Wijziging en overmacht dan zal er in overleg een nieuwe aanvang datum worden ingepland.

Artikel 4: Gezondheidsverklaring voor deelname aan het klankbad
Client verklaart dat tijdens deelname aan de klankbad, dat de client lichamelijk en psychisch in goede gezondheid verkeert en fysiek mentaal in staat is de mentale oefeningen te doen.
Deelname aan het klankbad door client is geheel vrijwillig - en voor volledige verantwoording en risico van client zelf.
Client verklaart middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en client verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam
en zijn/haar gezondheid.
Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Elke deelname aan een klankbad is voor eigen verantwoording en risico van de client.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de client.
Het niet vooraf melden door client van psychische klachten is geheel voor eigen risico van client.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de client na het klankbad met de opgedane kennis doet.
Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
Aan de inhoud van de websitetekst kunnen door client geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: Uitsluiting van deelname
Bij wanbetaling kan opdrachtnemer client altijd weigeren. Client ontvangt dan geen restitutie op het geldbedrag van de klankbad of van het deel wat al betaald is.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de overeenkomst te annuleren en de client de toegang tot het klankbad te weigeren.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren,
heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor het klankbad tussentijds te wijzigen.
Aan de teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door,
de client, respectievelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 8: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 10: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Client verklaart door inschrijving voor het klankbad aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van het klankbad die the Spiral of life aanbiedt.

januari 2019

Go to top