praktijk The spiral of life, van hart tot hart

Algemene voorwaarden voor de schriftelijke cursus en het volgen van een workshop bij The spiral of life


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: the spiral of life, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
cursist: degene die deelneemt aan de schriftelijke cursus en/of workshop.
diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde producten en diensten waaronder de schriftelijk cursus en/of workshop alles in de ruimste zin des woord,
alsmede alle andere ten behoeve van de cursist verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht,
waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cursist zijn verricht.
opdrachtnemer en cursist tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan cursist.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Alleen de opdrachtnemer, die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cursist is betrokken, kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van cursisten voor wat betreft schriftelijke cursus en workshops.
Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.
Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een schriftelijke cursus voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier door cursist.
Aanmelding kan alleen per e-mail geschieden.
Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist uiterlijk vier (4) weken voor aanvang van de schriftelijke cursus een bevestiging van inschrijving door opdrachtnemer per e-mail.
Met inschrijving verklaart cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden schriftelijke cursus van The Spiral of Life.

Artikel 3: Annulering en wijziging

Annulering van een schriftelijke cursus door een cursist dient uiterlijk veertien (14) werkdagen voor aanvang van de schriftelijke cursus schriftelijk te geschieden.
De datum van de poststempel van dit schrijven of de datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
Annulering is kosteloos tot veertien (14) werkdagen voor aanvang van de schriftelijke cursus. Bij latere annulering is cursist 100% betaling verschuldigd.
Tijdens of gedurende de schriftelijke cursus is annuleren niet mogelijk. Cursist is als dan 100% betaling verschuldigd.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de schriftelijke cursus organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Annulering van een workshop door een cursist dient uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van de workshop schriftelijk te geschieden.
De datum van de poststempel van dit schrijven of de datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
Annulering is kosteloos tot vijf (5) werkdagen voor aanvang van de workshop. Bij latere annulering is cursist 100% betaling verschuldigd.
Uitzonderingen daargelaten maar dan dient er bewijs geleverd te worden van het afwezig zijn of niet komen opdagen. Kan cursist dit niet overleggen met de praktijk dan is de cursist als nog 100% betaling verschuldigd.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de schriftelijke cursus organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling

De cursist dient het geld te voldoen 30 dagen voor aanvang van de schriftelijke cursus en/of workshop, tenzij er een termijnsbetalingsafspraak staat die schriftelijk overeengekomen is met opdrachtnemer.
Dan dient de eerste termijnsbetaling te voldoen te zijn 30 dagen voor de aanvang van de schriftelijke cursus.
Voor de workshop dient de betaling gedaan te zijn in de termijnsbetalingsafspraak.
Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de cursist er geen aanspraak meer op maken.
Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
Prijzen zijn in euro's en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
Indien cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is,
is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst,
zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Wijziging en annulering door cursist
Annulering door cursist kan tot uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van de door mij bevestigde aanvangsdatum van de schriftelijke cursus, daarna is de cursist het volledige geldbedrag voor de gehele cursus verschuldigd.
Annulering door cursist kan tot uiterlijk vijf (5) dagen voor aanvang van de door mij bevestigde datum van de workshop, daarna is de cursist het volledige geldbedrag voor de gehele cursus verschuldigd.

Artikel 6: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer
Niet van toepassing, schriftelijke cursus en/ of workshop vind doorgaan bij minimaal een deelnemer.

Artikel 7: Gezondheidsverklaring voor deelname aan de schriftelijke cursus
Cursist verklaart dat tijdens deelname aan de schriftelijke cursus en of workshop, dat de cursist lichamelijk en psychisch in goede gezondheid verkeert en fysiek mentaal in staat is de mentale oefeningen te doen.
Deelname aan de schriftelijke cursus en/of workshop door cursist is geheel vrijwillig - en voor volledige verantwoording en risico van cursist zelf.
Cursist verklaart middels inschrijving lichamelijk en psychisch gezond te zijn en cursist verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en zijn/haar gezondheid.
Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Elke deelname aan een schriftelijke cursus en/of workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist.
Het niet vooraf melden door cursist van psychische klachten is geheel voor eigen risico van cursist.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cursist na de schriftelijke cursus en/of workshop met de opgedane kennis doet.
Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
Aan de inhoud van de websitetekst kunnen door cursist geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
Bij wanbetaling kan opdrachtnemer cursist altijd weigeren. Cursist ontvangt dan geen restitutie op het geldbedrag van de gehele cursus en/ of workshop of van het deel wat al betaald is.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten,
is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten.
De cursist mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cursist verstrekt zijn,
deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de overeenkomst te annuleren en de cursist de toegang tot de schriftelijke cursus en/of workshop te weigeren.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren,
heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de schriftelijke cursus en/of workshop tussentijds te wijzigen. Aan de teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door,
de cursist, respectievelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 12: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cursist verklaart door inschrijving voor de schriftelijke cursus en/of workshop aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de schriftelijke cursus en/of workshop die the spiral of life aanbied.

januari 2017

Go to top